Kultúra & umenie Názory a komentáre Zaujímavosti

Názor: Kde je skutočný problém Slovenska?

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Za pár dní nás čakajú voľby, v mediách dlho reznovala téma imigrantov, ktorá na niekoľko mesiacov zaplnila všetky noviny a zamestnala ľudí v často vášnivých debatách. Potom prišiel protest sestričiek a teraz nás zamestnáva protest učiteľov. Pri postoji k obom vzniknutým situáciam sa ukázala arogancia zástupcov ľudu, ktorí boli zvolení na to aby spravovali našu krajinu a zastupovali záujmi jej občanov. Niekedy sa až zdá, akoby arogancia zástupcov ľudu nepoznala hraníc.

Predtým, než budem pokračovať, musíme si ujasniť jednu dôležitú vec. Často čítame správy s titulkami typu: Štát zníži platy sestričkám, Štát je zlý hospodár atď. To nie je pravda. Štát je určitou formou ľudského usporiadnia, ktoré je tvorené viacerými prvkami. Jedným z týchto prvkov je obyvateľstvo, a ďalším štátna moc.

Obyvatelia, “obyčajní” občania štátu, zle nehospodária ani nikomu platy neznižujú. Za to je zodpovedná štátna moc, čiže volení zástupcovia ľudu, vybraní občania, ktorým bola do rúk zverená zodpovednosť za nás všetkých. Problém teda nie je v tom, že štát hospodári nezodpovedne alebo zle, ale v tom, že zle hospodária tí, ktorí boli s určitou dôverou zvolení do vlády, aby náš štát spravovali. Treba teda veci pomenovať správne a nie sa skrývať za abstraktný pojem šátu.

Čo tým všetkým chcem povedať je, že za dnešnú situáciu či už v školstve, zdravotníctve, ekonomickú situáciu, neprosperujúce štátne podniky atď., môžu konkrétni ľudia, ktorí boli zvolení do vlády, aby zastupovali naše záujmi. Túto úlohu si z rôznych dôvodov nesplnili. To, že v mnohých prípadoch ani nemajú záujem pracovať v prospech občanov je evidentné z ich chovania, vystupovania a rozhodnutí, ktoré vypovedajú o ich morálke, charaktere a hodnotách. Preto je dôležité pri každom prípade, rozhodnutí atď., uviesť meno voleného zástupcu, ktorý je zaň zodpovedný.

Arogancia vládnej moci, protest sestričiek, protest učiteľov, úroveň morálky na najvyšších pozíciach, ktorých výkonávanie by malo byť brané s hrdosťou a cťou, a vlastne celkový súčasný stav našej krajiny, je zrkadlom dôležitej súčasti spoločnosti, ktorá je témou spoločenských diskusií veľmi málo, takmer vôbec. Tou dôležitou súčasťou je kultúra, vnímaná nie iba ako umelecký prejav ale komplexne ako prejav určitej „vyššej“ vyvinutosti ľudí v ich správaní, hodnotovom systéme, činnostiach, civilizovanosti, kultivovanosti atď…

Na Slovensku sme v posledných rokoch mohli sledovať kultúrny úpadok v spoločnosti, ktorý má viacero dôvodov. Jedným z hlavných dôvodov je zlyhanie pri reformovaní školstva v minulosti a neuvedomenie si jeho dôležitosti a významu pre spoločnosť. Dôsledkom je súčasná situácia, kedy sa stretávame s nezáujmom, zo strany volených zástupcov situáciu riešiť.

Vzdelávanie a kultúra spolu súvisia, môžeme sa teda nazdávať, že situácia kedy mnoho občanov nemá dostatočne vyvinutú osobnú kultúru, čoho dôvodom je aj nedostatočné vzdelanie, môže niekomu vyhovovať. Hlavne osobám, ktorým zaslepil zrak pocit moci, ktorých charakter, morálka, chovane a činy sú veľmi pochybné, častokrát hanebné a urážlivé pre kriticky zmýšlajúceho človeka. V skratke teda tiež osobám, s nedostatočne vyvinutou osobnou kultúrou. Dalším problémom je časté banalizovanie významu a problémov školstva a kultúry vo vzťahu k ekonomickým problémom a cieľom, čoho dôsledkom je ďalšie obmedzovanie duchovného rozvoja občanov štátu. Na druhej strane je pozitívom, že sa ľudia pracujúci v školstve nenechali zastrašiť a ďalej pokračujú v snahách o zlepšenie situácie v ňom.

Postavenie kultúry vo volebných programoch politických strán

To na koľko záleží našim „najsilnejším“ politickým stránám na školstve sme sa dozvedeli z ich reakcií na vzniknutú situáciu. Ale to čo pre nich znamená kultúra a ich plán pre jej rozvoj nevieme, keďže táto téma je v rámci dnešnej situácie v úzadí. Preto som sa rozhodol pozrieť si jednotlivé volebné programy politických strán, ktoré majú najväčšiu šancu dostať sa do parlamentu, s cieľom zistiť ich plán pre kultúru.

SMER-SD nemá žiadny volebný program. Na oficiálnej stránke strany nájdeme iba zoznam piatich priorít programu pre rok 2016 – 2020. Tvorí ich pár všeobecných cieľov bez uvedenia nejakých konkrétností. Ani v jednom z týchto bodov sa nespomína kultúra.

SIEŤ na svojej web stránke prezentuje volebný program v podobe troch zón. Najviac sa o plánoch v tejto oblasti dočítate v červenej zóne. Tu nájdete plán pre kultúru rozdelený do časových období. Medzi hlavné ciele strany v tomto smere patrí napríklad sprístupňovanie slovenskej kultúry a kultúrneho dedičstva. Viac peňazí do kultúry atď… Zaujímavými bodomi sú dekriminalizovanie sťahovania diel z internetu pre vlastnú potrebu a zrušenie koncesionárskych poplatkov.

KDH vidí Slovensko ako krajinu s veľkým kultúrnym dedičstvom, ktorého potenciál je slabo využitý. Medzi hlavné ciele strany patrí snaha o vytiahnutie rozpočtovej kapitoly kultúry z okraja štátneho rozpočtu, medzi dôležité agendy. Zasadenie sa o motiváciu privátneho sektora k podpore umenia (kultúry). Presadnie komplexného riešenia právneho a sociálneho postavenia umelca v spoločnosti. Podporenie rozvoja duchovnej turistiky atď…

SNS vníma kvalitu kultúry ako prepoklad ku kvalitnému životu občanov Slovenska. Medzi priority programu strany v tejto oblasti patrí snaha presadzovať, aby sa prostriedky určené na národnú kultúru spotrebovali primárne na pôvodnú slovenskú tvorbu. Ochrana cyrilo-metodského dedičstva a odkazu Veľkej Moravy. Prijatie legislatívy zabraňujúcej vývozu kultúrnych pamiatok do zahraničia. Podporenie Matice slovenskej. Sprísnenie pravidiel v oblasti cirkevnej politiky…

OĽANO – NOVA tejto problematike venuje vo svojom programe, v porovnaní s ostatnými stranami, najviac priestoru. V programe strana vychádza z presvedčenia, že kultúra je nevyhnutnou súčasťou každého národa, ktorej rozvoj je v priamej úmere s civilizačným rozvojom celého národa. Hlavnými bodmi strany v tomto smere je zavedenie kultúrneho vzdelávania v školách. Podpora vydávania pôvodnej slovenskej literatúry. Zrušenie všetkých troch umeleckých fondov a zriadenie jednej nadácie pre podporu kultúry, kde bude mať zastúpenie literatúra, hudba aj výtvarné umenie. Zrušenie koncesionárskych poplatkov. Zrušenie povinnosti dabovať filmy do slovenského jazyka atď…

SAS vo svojom volebnom programe vníma kultúru hlavne z pohľadu ekonomického. Za nevyhnutné považuje vyhodnotiť existujúce formy financovania kultúry v SR a realizovať funkčný a koordinovaný systém viaczdrojového financovania. Transformácia umeleckých fondov na nadácie a upravenie ich financovania a fungovania. Novelizácia autorského zákona, v prípade nekomerčného využitia chráneného autorského obsahu. Zrušenie povinných kvót na slovenskú hudbu v rádiách atď…

MOST-HÍD nemá vo volebnom programe sekciu venovanú kultúre. Kultúra sa v programe viackrát spomína v súvislosti s rozvojom vidieka a regiónov, v prípade zachovania maďarského jazyka a kultúry na Slovensku a  v súvislosti s kultúrou menšín Rusínov a Rómov.

Situáciu v tomto smere dnes môžeme bez preháňania označiť ako kritickú. Slovensko sa nachádza v období kultúrnho úpadku, kultúrnej dobe temna. Dôkaz je jednoduchý a neprehliadnuteľný, to čo sa okolo nás deje. Aby sa tento proces zvrátil bude treba veľa úsilia, dlhodobej práce a osobného odhodlania. Zmena nepríde zo dňa na deň a nepríde zhora, ale musí prísť zdola, od nás občanov, ktorí sme základným kameňom štátu. Svetielkom nádeje v tomto smere sú snahy učiteľov a k nim pripojeným študentom, taktiež snahy sestričiek a všetky ostatné iniciatívy poukazujúce na problémy v našom štáte so snahou o ich riešenie. Prispieť k tomu aby naozaj došlo k zmene môže ale každý občan, pri kritickom zhodnotení momentálnej situácie, tým že sa zúčastní volieb a zvolí zodpovedných zástupcov. Aj keď výber, ktorý máme k dispozícii nemusí byť ideálny, bez kompromisov a pasivitou sa ďalej neposunieme.

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.