Architektúra Kultúra & umenie

Kalvária v Banskej Štiavnici žiari po 11 rokoch obnovy v plnej kráse

Zdroj: Nadácia VÚB

Hlavná etapa rekonštrukcie Banskoštiavnickej kalvárie je po 11 rokoch úspešne ukončená. Zástupcovia OZ Kalvársky fond a Nadácie VÚB, ktorá bola od roku 2008 generálnym partnerom pre obnovu tohto skvostu barokovej architektúry, dnes slávnostne otvorili Horný kostol Kalvárie. Kaplnky, kostoly a umelecké diela tejto významnej národnej kultúrnej pamiatky sú vo výraznej väčšine zreštaurované a zabezpečené proti ďalšiemu chátraniu a celý komplex môže začať naplno slúžiť návštevníkom a pútnikom z celého Slovenska aj zahraničia. 

Sakrálny celok z polovice 18. storočia sa ako neprehliadnuteľná dominanta Banskej Štiavnice zaraďuje medzi najkrajšie objekty tohto typu v Európe. Premyslenou súhrou architektúry, diel sochárstva, maliarstva a umeleckého remesla v jednote s prírodným prostredím doslova vťahuje návštevníkov do deja, ktorý zhmotňuje – do príbehu poslednej cesty Ježiša Krista. Toto historické dedičstvo na území Slovenska však od polovice 20. storočia sústavne chátralo, a to aj napriek úsiliu zrealizovať jeho čiastočnú obnovu na prelome 70. a 80. rokov.

Stav v akom sa nachádzala Banskoštiavnická kalvária v polovici prvej dekády 21. storočia odzrkadľoval nedostatočný záujem verejnosti o jej osud. Kalváriu nielenže poznačil zub času, ale stala sa aj obeťou ľudskej ľahostajnosti a zloby. Časť jej výtvarnej výzdoby a mobiliáru bola rozkradnutá, iná sa stala terčom vandalov. Bilancia strát kultúrno historickej hodnoty Kalvárie v období 1950-2004 je nevyčísliteľná. Úsilím kolegyne architektky Katky Voškovej sa ju začiatkom roka 2007 podarilo zapísať do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta. Tento fakt sa mal stať nielen mementom, ale najmä impulzom, aby sa zabránilo ďalšej devastácii Kalvárie a aby sa podnikli  kroky na jej obnovu a na záchranu najohrozenejších originálnych častí,“ vysvetľuje Martin Macharik z OZ Kalvársky fond, ktorý je od roku 2008 hlavným realizátorom obnovy Kalvárie. Práve vďaka úsiliu tohto občianskeho združenia sa v roku 2007 pamiatka dostala do systému ochrany organizácie World Monuments Fund a začali sa rozsiahle reštaurátorské práce.

Obnovu Kalvárie by sme nedokázali zrealizovať bez dôvery a podpory, ktorú nám po celý ten čas poskytovali naši dlhodobí, najvýznamnejší partneri. Patria medzi nich organizácia World Monuments. Fund, Ministerstvo kultúry SR a predovšetkým Nadácia VÚB, ktorá pri našej Kalvárii stála hneď od začiatku jej obnovy v roku 2008,“ vysvetľuje Martin Macharik.

Za 11 rokov 1,1 mil. eur

Prostredníctvom Nadácie VÚB ako generálneho partnera pre obnovu putovalo za uplynulých 11 rokov na tento komplexný projekt 1,1 mil. eur, čo predstavuje takmer polovicu všetkých prostriedkov, z ktorých boli realizované odborné reštaurátorské práce na jednotlivých objektoch Kalvárie. „Veľmi si ceníme, že pomoc mala aj nefinančný charakter. Nadácia pomohla zapojiť do dobrovoľníckej činnosti aj zamestnancov VÚB banky, participovala taktiež na marketingových a fundraisingových aktivitách v prospech nášho Kalvárskeho fondu,“ zdôrazňuje Martin Macharik.

„Kalvária v Banskej Štiavnici sa za ostatných 11 rokov stala tak povediac symbolom našej nadácie. Sme nesmierne hrdí, že sa nám spoločne so skvelými a zanietenými ľuďmi z OZ Kalvársky fond podarilo po dlhom čase systematickej a dôkladnej obnovy nielen zachrániť tento historický poklad nevyčísliteľnej hodnoty, ale že sme Kalváriu taktiež zviditeľnili ako jedno z najväčších diel barokovej architektúry na Slovensku. Tešíme sa tiež z toho, že sme našou pomocou inšpirovali k záujmu o túto pamiatku aj ostatných, individuálnych darcov,“ uvádza predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch, ktorého na slávnostnom otvorení sprevádzal aj jeho predchodca Ignacio Jaquotot v súčasnosti pôsobiaci ako riaditeľ Divízie zahraničných dcérskych bánk skupiny Intesa San paolo.

Kalváriu už môžu obdivovať domáci aj hostia

Vďaka priebežne realizovanej obnove sa podarilo už teraz výrazne podporiť rozvoj turizmu v tomto regióne. Podľa štatistík OZ Kalvársky fond zavítalo na postupne ožívajúcu Kalváriu v roku 2017 70-tisíc domácich aj zahraničných návštevníkov, čo je 6-násobne viac oproti situácii spred 10 rokov. „Chceme naďalej aktívne pracovať na tom, aby bola návšteva Kalvárie pre každého duchovným aj estetickým zážitkom. V nasledujúcich rokoch nám zostáva vymyslieť, ako organizovať dennú prevádzku a zabezpečiť údržbu, aby sa devastácia neopakovala,“ dopĺňa zástupca OZ Kalvársky fond.

Z prebúdzania sa tejto výnimočnej dominanty Banskej Štiavnice, má radosť aj známa rodáčka, pani Magda Vášáryová. „Som šťastná, že miesto, ktoré je mi srdcu tak veľmi blízke, ožíva. Ďakujem všetkým, čo sa pričinili o záchranu našej nádhernej Kalvárie. Som hlboko presvedčená, že si táto pamiatka právom zaslúži, aby ju ako historické dedičstvo mohli obdivovať aj deti našich detí. Všetkých chcem týmto srdečne pozvať do Štiavnice, renovovanú Kalváriu je jednoducho treba vidieť na vlastné oči,“ povedala počas slávnosti obľúbená herečka.

Príbeh obnovy pokračuje

Slávnostným otvorením Horného kostola Kalvárie, ktoré prebehlo 12. októbra 2018, došlo k ukončeniu hlavnej etapy obnovy, v rámci ktorej boli dokončené najvýznamnejšie časti tejto pamiatky, čo tvorí približne 90 % celého komplexu. V najbližších rokoch budú prebiehať ešte posledné reštaurátorské práce na menších objektoch, ktoré návštevníkov nebudú nijako výrazne obmedzovať. Nadácia VÚB ostáva aj naďalej plniť svoje poslanie ako partner OZ Kalvársky fond a plánuje uvoľniť aj dodatočné prostriedky na realizáciu najnutnejších dokončovacích prác obnovy.

Rozhovor s Martinom Macharikom z OZ Kalvársky fond o priebehu obnovy Banskoštiavnickej kalvárie a jej budúcnosti je k dispozícii aj v online magazíne Nadácie VÚB Srdcovky.

 

Míľniky histórie Kalvárie v Banskej Štiavnici

 

 • september 1744 – položenie základného kameňa Horného kostola
 • september 1751 – dokončenie celého komplexu a jeho slávnostné vysvätenie,vznikol Kalvársky fond ako spolok s účasťou mesta, cirkvi a súkromných osôb
 • 1894 – bola zrealizovaná pravdepodobne najväčšia dobová obnova Kalvárie
 • 1945 – vážne poškodenie niektorých objektov pri prechode frontu v závere druhej svetovej vojny
 • 1951 – „znárodnenie“ Kalvárie po dvesto rokoch existencie, zánik Kalvárskeho fondu a začiatok obmedzovania pútí štátnymi orgánmi
 • 1978 – 1981 – rekonštrukčné práce pod vedením dekana Karola Benovica, SVD – kostoly Kalvárie boli jednoducho omietnuté v duchu typickej barokovej hnedočervenej farebnosti
 • od 1989 – po uvoľnení trhu so starožitnosťami sa množili krádeže sôch, rozkrádal sa materiál zo striech stavieb Kalvárie a celý areál poznačili hrubé prejavy vandalizmu
 • 1993 – Kalvária sa stala súčasťou územia, ktoré bolo spolu s historickým centrom mesta zaradené na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO
 • jún 2007 – Banskoštiavnická kalvária bola zaradená na zoznam 100 najohrozenejších pamiatok sveta
 • september 2007 – presťahovanie zachovaných barokových sôch a reliéfov do múzea na Starom zámku, otvorenie expozície Kalvária v azyle a organizovanie odborného semináru o záchrane Kalvárie
 • 2008 – obnovenie činnosti združenia Kalvársky fond (vlastníkmi sú RKC farnosť Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica a organizácie Slovenské banské múzeum, Spolok BŠ 91 a skautská nadácia Baden-Powella), nadviazanie spolupráce s generálnymi partnermi (Nadáciou VÚB, Ministerstvom kultúry SR, World Monuments Fund aSSE a.s.) a spustenie projektu adopcie kaplniek

Hlavné práce vykonané v rokoch 2008 – 2018

 

 • komplexná obnova Dolného kostola: reštaurovanie fasád, fresiek, oltárov, obnova infraštruktúry a technického zázemia, výmena časti strechy, obnova schodísk, dlažieb, dverí a mreží
 • vybudovanie prírodného amfiteátra nad Dolným kostolom
 • elektrifikácia areálu, kanalizácia, vybudovanie expozície v Dolnom kostole
 • obnovenie všetkých kaplniek, zreštaurovanie kaplnky Ecce Homo
 • komplexná obnova súsošia Sedembolestnej Panny Márie
 • revitalizácia zelene, ošetrenie aleje, oprava časti oporných múrov, schodov a chodníkov
 • vybudovanie nového Info centra a parkoviska pod Kalváriou
 • spustenie nočného osvetlenia Horného kostola a viacerých kaplniek
 • postupné dopĺňanie sochárskej výzdoby
 • komplexná obnova Horného kostola – reštaurovanie fresiek, fasád, obnova striech, statické zabezpečenie veží, zreštaurovanie vstupného portálu, zreštaurovania súsošia 3 ukrižovaných, vybudovanie bezpečnostného systému
 • vydanie sprievodcu Putovanie Banskoštiavnickou kalváriou
 • obnova fasád a striech Stredného kostola
 • obnova fasády a strechy Božieho hrobu

O autorovi

Redakcia 9múz

Redakcia 9múz