Hudba Kultúra & umenie

Hudba: Ján Levoslav Bella – zakladateľ slovenskej národnej hudby

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Narodil sa 4. septembra 1843 v Liptovskom Mikuláši v rodine katolíckeho organistu a zomrel 25. mája 1936 v Bratislave. Študoval na gymnáziu v Levoči a v Banskej Bystrici, kde neskôr pokračoval v štúdiu teológie. Štúdium ukončil na univerzite vo Viedni kde bol v roku 1866 vysvätený za kňaza.

Počas svojo dlhého života zažil nástup romantizmu v Európe, vznik národných škôl, nástup moderny 20. storočia, prežil Debussyho a zažil Stravinského. Skladateľsky bol činný takmer 70. rokov, čo je úctyhodná doba. Bella bol vo svojej tvorbe ovplyvnený obrodeneckými myšlienkami slovenských národovcov v 60. rokoch 19. storočia a ceciliánskou reformou cirkvej hudby, ktorá prebehla v 19. storočí, na ktorej sa aktívne podieľal teoretickými prácami i kopozíciami.

Jeho kompozičná činnosť výrazne ovplyvnila formovanie slovenskej národnej hudby. Už v jeho raných prácach (Slovenské štvorspevy 1863) môžeme vidieť snahu o položenie základov pre jej ďalšie formovanie. Je tiež autorom prvých novodobých slovenských komorných kompozícií (Sláčikové kvarteto č. 1 g mol 1866, Dumky pre husle 1875). Zo symfonických kompozícií je výrazným dielom symfonická báseň Osud a Ideál 1874.

V tejto skladbe sa odzrkadľuje jeho vnútorná duševná kríza, ktorá sa týkala jeho povolania ako kňaza, ktoré začal vnímať ako prekážku pre jeho umelecký život. Tento rozpor vyriešil vzdaním sa kňažského povolania, opustil Slovensko a prijal miesto kapelníka v sedmohradskom meste Sibiu. Tu aj konvertoval na protestantizmus a oženil sa.

Bellova sibinská fáza, znamená postupný odklon od vytvárania základov národnej hudby a nesie sa v duchu realizácie tamojšej hudobnej produkcie a modernizácie jeho hudobného jazyka v rámci ideálov novoromantizmu (nedokončená Symfónia c mol 1881, Sonáta b mol pre klavír 1885 atď.).

Bella sa tiež celé desaťročie venoval kompozícií opery Kováč Wieland (Wieland der Schmied 1880-1890), ktorá tvorí vrchol jeho kompozičných snáh. Táto opera je prvou operou, ktorú napísal slovenský skladateľ. Opera vznikla na text libreta od Richarda Wagnera, ktoré upravil Oskar Schlemm. Premiéru mala v SND 28.4.1926 a vyvolala diskusiu o podobobe slovenskej opery.

Po návrate na Slovensko sa vo svojej neskorej tvorbe Bella snaží nadviazať na svoje rané obdobie. Píše skladby ako kantáta Svadba Jánošíkova 1927 na text Jána Bottu, či Divný zbojník 1933 na text Ondreja Bellu.

Ján Levoslav Bella sa svojou tvorbou vypracoval na významného skladateľa 19. storočia. Svojimi kompozíciami poukázal na miesto a úlohu hudby pri národnom sebauvedomovaní a vybudoval základy slovenskej národnej hudby.

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.