Fotografie Kultúra & umenie

Rosan Harmens about details, enviroment and photography/ Rosan Harmens o detailoch, životnom prostredí a fotografii

Pavel Chodúr

 

English version:

When did you fall in love with photography?

I fell in love with photography when I was a 12 year old girl, experimenting with my mom’s simple digital camera. Ever since, photographing is one of the most interesting, relaxing and challenging things for me to do.

Your photos are a manifestation of countless encounters of people with nature. They have a strong emotional character. Was it your intention or did you have to take a path of experiments and try to find out what is your voice and artistic expression?

My style developed itself over the years and is formed by taking thousands and thousands of pictures, reviewing them, and in that way finding out what works. Also I have had the chance to make some great trips that triggered my creativity enormously. I think my personal style is still, and will ever be in development.

What is the hardest part when you try to take a perfect picture?

Actually, I hardly ever try to take a perfect picture. Most of the times I am just enjoying my surroundings and try to capture it, just for my own memories. Well, maybe the hardest part is to not trip over stones or branches while I’m taking pictures, haha 🙂

You are not just a photographer, but also a traveller. You must travel to cope with all nuances of everyday routine and to learn something extraordinary. What does travelling give you except helping you to be more creative and to express yourself through art?

Travelling always gives me a sense of perspective on my everyday routine and my personal life, since it gives me the opportunity to take a step back. When I’m back home I am full of new energy, balance and patience to fulfil my daily tasks.

What is the most beautiful place you have ever been to?

I think that’ll be Wharariki beach in New Zealand!

Do you have any professional or personal dream you want to fulfil?

Currently I am working on finishing my master studies, and after that I am open to all possibilities. However, there are many small hopes and dreams that cross my mind from day to day…

You made an album cover for Lights & Motion. How did it happen?

Yes indeed, I am very honoured that Lights & Motion used my photo. Chris found it on Unsplash, an online platform that shares free high-resolution photos. I occasionally submit a photo to Unsplash, and this photo became very popular. He contacted me to ask whether he could use my photo for his album, which I think was really polite.

Interview with Lights & Motion you can find here: http://www.9em.sk/lights-motion-about-his-new-album-dear-avalanche-lights-motion-o-svojom-novom-albume-dear-avalanche/

What is the perfect definition of our world through your eyes? If you imagine the world as we know it, is there anything for you to claim to be perfect? Or what should we, as artists and humans, do to make it perfect?

That’s a hard question… I think the definition of ‘perfect’ is different for everyone. Personally I see perfection in small, precious moments and in nature. I think it’s important for us to realise that we, as humans, are only guests on this planet, and we should act like that as well. That is also what drives my photos: the desire to show that people are rather small when it comes to the immense size and beauty of this planet and its nature. It is important to redefine this balance between people and planet, and I hope artists can contribute to that as well.

When do you feel you are doing art?

Mostly when I am painting or drawing, and me and my workplace are a mess because of that process. To me, photography feels more like a second nature than as doing art.

And my last question. Where can people follow you? Do you plan to publish your photos? Is there any new project are you working on?

You can follow me on my Instagram @rooszan, that’s where I post most regularly. I also have a Facebook page, Photos by Rosan, and on Unsplash you can download some of my photos for free at www.unsplash.com/rooszan. In the area of photography I have no such big things coming up, unfortunately. But for the completion of my masters I am working on a large project that focusses on the environmental and social aspects of sustainable development.

Slovenská verzia:

Kedy si sa zamilovala do fotografie?

Do fotografie som sa zamilovala, keď som mala 12 rokov a experimentovala som s jednoduchým digitálnym fotoaparátom mojej mamy. Odvtedy je pre mňa fotografovanie jednou z tých najzaujímavejších, najupokojujúcejších a najnáročnejších vecí.

Tvoje fotografie sú manifestom nespočetného stretnutia človeka s prírodou. Majú veľmi silný emocionálny náboj. Bol to od začiatku tvoj zámer alebo si experimentovala a tak sa snažila nájsť svoj vlastný hlas a umelecké vyjadrenie?

Môj štýl sa vyvíjal v priebehu rokov a je formovaný tisíckami a tisíckami urobených fotografií, ich prezeraním a hodnotením a tým pádom zisťovaním, čo by fungovalo. Taktiež som mala možnosť navštíviť úžasné miesta, čo nesmierne naštartovalo moju kreativitu. Myslím si, že môj osobný štýl je pokojný/obyčajný/jednoduchý a vždy sa bude vyvíjať.

Čo je najťažšia časť na ceste za dokonalou fotografiou?

V podstate som sa nikdy nepokúšala urobiť dokonalú fotku. Väčšinou si len vychutnávam svoje okolie a snažím sa ho zachytiť, len tak, pre svoju vlastnú pamiatku. No možno tou najťažšou časťou je nezakopnúť o kamene alebo konáre keď fotím.

Nie si len fotografka si aj cestovateľka. Človek by mal cestovať a vysporiadať sa tak z rôznymi nuansami každodennej rutiny a s túžbou naučiť sa niečo nové, nezvyčajné. Čo ti cestovanie dáva okrem toho, že ťa robí viac kreatívnejšou a pomáha ti vyjadriť sa cez umenie?

Cestovanie mi vždy prináša nový pohľad na moju každodennú rutinu a osobný život, keďže mi ponúka možnosť na chvíľu sa zastaviť. Keď sa vrátim domov, som plná energie, rovnováhy a trpezlivosti aby som mohla riešiť každodenné povinnosti.

Aké bolo najkrajšie miesto, ktoré si navštívila?

Myslím, že to je pláž Wharariki na Novom Zélande.

Máš nejaký profesionálny, alebo osobný sen, ktorý by si rada naplnila?

Aktuálne pracujem na dokončení svojho magisterského štúdia, potom som otvorená všetkým možnostiam. No predsa len existuje množstvo malých nádejí a snov, ktoré mi z času na čas napadnú…

Robila si obálku pre hudobníka Lights & Motion. Ako si sa k tomu dostala?

Presne tak, a som veľmi poctená, že Lights & Motion použili moju fotku. Chris ju našiel na Unsplash, čo je online platforma s voľne dostupnými fotkami vo vysokom rozlíšení. Tú fotku som zavesila na Unsplash a stala sa veľmi populárnou. Kontaktoval ma, či by ju mohol použiť na svoj album, čo, myslím si, bolo naozaj slušné.

Interview s Lights & Motion si môžete prečítať tu: http://www.9em.sk/lights-motion-about-his-new-album-dear-avalanche-lights-motion-o-svojom-novom-albume-dear-avalanche/

Aká by bola perfektná definícia nášho sveta, keby sme sa na neho pozerali tvojimi očami? Ak si predstavíš svet, aký poznáme, je tu niečo čo považuješ za dokonalé? Alebo čo by sme my, ako ľudia, umelci, mali spraviť, aby to dokonalé bolo?

To je ťažká otázka… Myslím si, že definícia “dokonalosti” je pre každého iná. Osobne vidím dokonalosť v drobných, vzácnych momentoch a v prírode. Myslím si, že je dôležité, aby sme si uvedomili, že sme na tejto planéte len hostia a mali by sme sa podľa toho aj správať. To je tiež to, čo ma motivuje: túžba ukázať akí sú ľudia malí v porovnaní s nesmiernou veľkosťou a krásou tejto planéty a jej prírody. Je dôležité znova definovať túto rovnováhu medzi ľuďmi a planétou, a dúfam, že k tomuto môžu prispieť aj umelci.

Kedy máš pocit, že robíš umenie?

Väčšinou keď maľujem alebo kreslím a všade naokolo kvôli tomu vzniká neporiadok. Fotografia je pre mňa skôr už akousi druhou prirodzenosťou, ako tvorbou umenia.

A moje posledné otázky. Kde ľudia môžu sledovať tvoju tvorbu? Plánuješ publikovať svoje fotografie? A pracuješ teraz na nejakom novom projekte?

Môžete ma sledovať na mojom Instagrame @rooszan, tam postujem najčastejšie. Taktiež mám Facebook stránku Photos by Rosan, niektoré z mojich fotiek si môžete stiahnuť zadarmo aj na Unsplash www.unsplash.com/rooszan. V oblasti fotografie sa nedejú žiadne veľké veci, bohužiaľ. Ale v rámci dokončovania svojho štúdia pracujem na veľkom projekte, ktorý sa zameriava na environmentálne a sociálne aspekty trvalo udržateľného rozvoja.

O autorovi

Pavel Chodúr

Pavel Chodúr

Študoval na VŠMU odbor Umelecká kritika a audiovizuálne štúdia. Tu sa začal venovať písaniu scenárov. Je podpísaný pod prvú slovenskú adaptáciu komiksu v réžií Romana Gregoričku Orfeova pieseň. Venuje sa kreatívnemu písaniu, réžií svojich vlastných diel, herectvu. Rád cestuje a píše o svojich cestách denníky. Niekoľko rokov fungoval v amatérskom divadle ako scenárista a herec a v súčasnosti pracuje pre castingovú agentúru Cine-jessy tiež na pozícií kreativca. Inak vo voľnom čase číta, píše, pozerá, počúva a keď mu zostane chvíľa voľného času ide sa prejsť.