Hudba Kultúra & umenie

Heinrich Klein – Moravský zázrak v Bratislave

Vlado Král
Autor: Vlado Král

Moravský rodák Heinrich Klein (1756 – 1832) bol považovaný za zázračné dieťa. Hudobné vzdelanie získal na rodnej Morave a v Bratislave sa natrvalo usídlil až v roku 1784. Bratislava v tom čase bola mestom kde prebiehali osvietenské formy školstva Márie Terézie. Mesto malo rozvinutý koncertný životom a poskytovalo vhodné podmienky k pôsobeniu dirigenta.

Po príchode do Bratislavy našiel Klein uplatnenie v kláštornej škole Notre Dame, v ktorej pôsobil ale krátko. Následne našiel uplatnenie v bratislavskej Hlavnej kráľovskej národnej škole, tzv. prvej „normálke“, čiže školy nového typu v Uhorsku, ktorá predstavovala najvyšší stupeň v hierarchii ľudových škôl.

V škole pôsobil najskôr ako asistent učiteľa spevu a hry na organ, hudobníka Franza Paula Rieglera . V roku 1796 sa stal jeho nástupcom. Škola sa od svojho založenia v roku 1775 tešila veľkej priazni najvyšších dvorských kruhov a často príjmala návštevy z cisárskeho dvora.

Na škole pravdepodobne mali aj orchester. Naznačujú to dôkazy v podobe zápisov o predvedení kantáty Jozefa Fuxa, ktorú skomponoval ku Kleinovým meninám v roku 1806. Klein na škole vychoval niekoľko významných hudobných osobností: Jozefa Kumlika (prvý dirigent Cirkevno-hudobného spolku pri Dóme sv. Martina), Ferenca Erkela (tvorcu maďarskej národnej hymny), Františka Palackého, Ladislava Füredyho.

Významnou bola aktivita Heinricha Kleina v oblasti organizácie hudobného života. Od založenia bol činný v prvom podpornom bratislavskom umeleckom spolku Spolok slobodných umelcov a profesorov rečí (Verein der Pressburger Freyen Künstler und Sprachlehrer). V roku 1828 si ho vybrala skupina hudobníkov , práve z tohto spolku, ako dirigenta práve vznikajúceho Cirkevného hudobného spolku (Kirchenmusikverein) pri dóme sv. Martina.

Skladateľské dielo Heinricha Kleina je dôkazom jeho rozhľadenosti a nadania. Štýlovo ho môžeme zaradiť k obdobi vrcholného klasicizmu. Z jeho chrámovej tvorby sa zachovalo 11 omší, rekviem, 11 ofertórií, graduály, hymnusy , litánie a responzória. Za kompozíciu Te Deum dostal ocenenie Pápeža Pia VIII, ktorému bolo toto dielo venované. Jeho svetskú tvorbu tvoria kantáty, piesne a kompozície pre klavír. To, že Klein bol významnou skladateľskou osobnosťou doby dokazuje aj udelenie čestného členstva vo Švédskej kráľovskej akadémii v roku 1805.

O jeho teoretickej rozhľadenosti svedčia články publikované v Allgemeine musikalische Zeitung, v ktorom informoval o svojom „vynáleze“, klávesovej harmonike. Ďalšie články mu vyšli v Ofner Zeitung, Pressburger Zeitung atď.

Zaujímavosťou je, že bol v kontakte s takými významnými hudobníkmi ako Heinrich Marschner a Ludwig van Beethoven.

Z listu, ktorý napísal Beethoven 19. novembra 1796 Andreasovi Streicherovi sa dozvedáme, že je na návšteve v Bratislave. Ide o prvú návštevu Beethovena v Bratislave a súvisela s vystúpením, ktoré sa konalo 23. novembra v akadémii. Podľa toho, čo Beethoven v liste píše, bol ubytovaný práve u Heinricha Kleina.

To čo vieme o Heinrichovi Kleinovi predstavuje zaujímavú zložku informácií, ktoré dokumentujú, že ide o významnú osobnosť bratislavského klasicizmu, ktorej význam presiahol hranice lokálnosti. Určite sa jedná o osobnosť, ktorá si zaslúži pozornosť a realizáciu zvukovej podoby skladateľského diela, ktorá v dnešnej dobe absentuje.

Zdroje:

Kroll, Mark(2007). Johann Nepomuk Hummel: A musician’s Life and World. Lanham, MD: Scarecrow Press. ISBN 0-8108-5920-3.

http://www.noveslovo.sk/node/22918

Kolektív autorov. Tvorcovia hudobnej Bratislavy. SNM – Bratislava 1992

 

 

O autorovi

Vlado Král

Vlado Král

Vyštudoval Hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje na tejto katedre ako interný doktorand kde sa venuje výskumu hudobno-historických pamiatok a využitiu nových médií pri ich spracovní. Vo voľnom čase občas prispieva recenziami do rôznych periodík, číta knihy, pozerá filmy a je veľkým fanúšikom seriálu X-Files.