Kultúra & umenie

Baletka SND Isa Ichikawa / SND ballet dancer Isa Ichikawa

Pavel Chodúr

Hi. My first question is: when did you decide to dedicate your life to dancing? What was the reason? And how it all started?

Moja prvá otázka je: Kedy si sa rozhodla zasvätiť svoj život tancu? Čo ťa k tomu viedlo? Ako to celé začalo?

You know, when your parents put you into a little school to find some activity just as soccer, swim, piano, violins or other instruments for the kids. That’s how I started ballet. I don’t really remember but I’m quite sure it was not my own decision to start ballet and it was never my big dream to be a ballerina. I guess I was just very active and probably dancing around all the time. So my parents took me with my brother to a little school, that’s how everything started.

Poznáš takú tú družinu, kde ťa rodičia dajú, aby si si našiel nejakú voľnočasovú aktivitu ako futbal, plávanie, hranie na piano, husle alebo nejaký iný hudobný nástroj? Tak som ja začala s baletom. Nepamätám si veľmi ako to celé začalo, ale som si celkom istá, že to nebolo moje rozhodnutie začať s baletom a rovnako nikdy som nemala veľký sen stať sa balerínou. Myslím si, že keď som bola malá bola som celkom aktívna a pravdepodobne som tancovala kdekoľvek sa dalo. Takže ma rodičia spolu s mojim mladším bratom zobrali do družiny, a tak to celé začalo.

Nowadays you work like dancer in Slovak National Theatre. How did you get this job?

V súčasnosti pracuješ ako tanečníčka v Slovenskom národnom divadle. Ako si sa dostala k tejto práci?

In general, to find a job as a ballet dancer and get a contract you have to pass an audition. You search for example on the internet if a theater is looking for dancers/employees and if yes, they probably have set a date for an open audition. An open audition is, where dancers from all over the world come to show themselves. Most times there are around 100-300 people coming and it depends on what or how many free contracts they have but maybe they’ll take 1, 2, 3… people or sometimes also nobody. So in my case I came to an open audition in Bratislava and we had two groups, we did a class/training the whole day and usually auditions are separated in 2 to 3 rounds so they can sort people and select those who could be possible to fit in the company. Luckily they let me stay until the end of the class and they gave me a contract for SND.

Vo všeobecnosti ak si chceš nájsť prácu ako tanečníčka baletu a dostať zmluvu s divadlom, musíš prejsť konkurzom. Hľadáš (napríklad na internete), či nejaké divadlo nehľadá nových tanečníkov/zamestnancov, a ak áno, zadajú termín otvoreného castingu. Otvorený casting je, keď prídu tanečníci z celého sveta aby sa ukázali. Väčšinou sa jedná o 100 až 300 ľudí, ktorí prídu na casting a podľa toho koľko majú voľných miest zoberú možno 1, 2, 3… ľudí ale niekedy nezoberú vôbec nikoho. V mojom prípade som prišla na casting do Bratislavy. Mali sme dve skupiny – robili sme celý deň cvičenia/tréningy a samotný casting je rozdelený od 2 do 3 kôl takže môžu detailne posúdiť prihlásených tanečníkov a rozhodnúť sa, ktorí z nich je pre nich najvhodnejší. Našťastie pre mňa som prešla všetkými kolami a dostala som zmluvu ako tanečníčka pre SND.

isa_ichikawa2

You were part of really big productions like Little Prince, Romeo and Juliet, Swan Lake, Sleeping beauty etc. What is the most difficult thing when you are dancing in this kind of productions? Are there any differences between big productions and small ones?

Bola si súčasťou veľkých produkcií ako Malý princ, Romeo a Júlia, Labutie jazero, Šípková Rúženka atď. Čo je podľa teba najťažšia vec na tancovaní pri takýchto veľkých produkciách? Aké sú rozdiely medzi veľkou produkciou a malou?

Besides from the fact that Little prince, which is not a big known ballet for me, it’s always the rehearsals which is a hard process. On stage you have to show what you rehearsed and you kept on trying over and over, but at least you can enjoy the dance once you’re on stage. Even if you have only one chance to present the best to the audience for that one show it’s a different feeling to dance the same thing in the studio or on stage with costumes and lights. My opinion is that there is not a big difference in working progress, maybe just the amount of people who are performing and maybe the length? The more people involved in one show the harder it is to bring everything and everyone together.

Okrem Malého princa, ktorý podľa mňa nie je až tak náročný balet, je pre mňa najťažšou vecou vždy skúšanie. Keď si na javisku musíš ukázať čo si sa naučil počas skúšania a snažíš sa najviac ako sa dá, stále dokola a dokola. Aj keď počas vystúpenia máš len jednu šancu ukázať sa čo najlepšie pred  divákmi, je to vždy iný pocit, keď tancuješ v štúdiu, alebo na javisku s kostýmami a svetlami. Môj názor je taký, že neexistuje veľký rozdiel pri príprave jednotlivých predstavení. Možno len pri množstve ľudí čo tancuje a možno pri dĺžke? Čím je viac ľudí zapojených do konkrétneho predstavenia, tým ťažšie je dať všetkých a všetko dokopy.

What is the happiest memory from your preformance? Did ever happened to you something that felt like… Yeah this is it. This is why i love this!

Aká je tvoja najšťastnejšia spomienka z vystúpenia. Stalo sa ti dakedy niečo také, že si si povedala. Áno. Toto je ono! Toto je to prečo to milujem!

For me, even if it’s hard life and job, it is the moment when you finish the performance and you have a good feeling, everything worked well also some tricky parts which you where afraid of. When you think you did a good job and you deserve the bow and applause. You hear the audience applauding and you get that fulfilling moment on stage. Especially when some of my family or friends are watching it feels even better. And the best is to get the feedback from those who enjoyed the performance. I’m happy when they are going home with a smile on their face while saying that it was a lovely performance.

Pre mňa, aj keď je tancovanie ťažká práca, je to ten moment keď dokončíte predstavenie a máte dobrý pocit, že všetko klaplo a vyšli vám aj ťažké pasáže, pri ktorých ste sa báli. Teda taký ten pocit, že si odviedol dobrú prácu a zaslúžiš si potlesk. Počúvaš ako ti publikum tlieska a vtedy ťa naplní ten pocit zadosťučinenia. Hlavne keď je v hľadisku aj moja rodina a známi. Vtedy je ten pocit ešte lepší. A najlepšie je keď dostaneš pozitívny feedback po predstavení od tých, ktorým sa páčilo. Som šťastná keď odchádzajú domov s úsmevom na tvári a rozprávajú sa o tom ako veľmi sa im predstavenie páčilo.

isa_ichikawa3

How your daily routine looks? I presume that when you are dancer you must be always fit. So how does your daily routine looks?

Ako vyzerá tvoj bežný deň? Predpokladám, že keď si tanečníčka musíš byť stále fit. Takže ako vyzerá tvoj všedný deň?

Well our day in work starts at 9:30 with ballet class/training and it’s up to you how much and what kind of warm up you do before the training starts. Everyone has different body some need less/more, stretching, footwork… Our class is officially until 10:40 but most of the time we continue doing few more big jumps, turns… Rehearsal starts at 11:00 and finishes at 14:00. In between there are short 5 min. breaks or depending on what are you casted for and what is needed to be reheated you have more/longer breaks or none. Our lunch break is officially from 14:00-15:00. But if you think you finish at 14:00 and you take time for things after and before rehearsal (you have to take off the pointe shoes, go to the changing room, take a little rest, shower, change your clothes, get ready for next rehearsal at 15 put on the pointe shoes and warm up again) there is no time to get a proper lunch or a proper rest or to go to some shop/restaurant or cafe. Anyways after that short lunch break we have again rehearsal from 15:00-18:00. By the time I get home it’s around 19:30. That’s my daily schedule. The day of performances we have class starting as usual at 9:30 and rehearsal at 11:00 until 13:00 then we have break and again it’s up to you when you start to warm up do your make up but we have to be back in the theater at least one hour before the show starts. Usually the show starts at 19:00 and goes until 22:00. And after taking off the make up, shower, etc. it’s passed 23:00 when I get home.

Náš deň začína v práci o 9:30 s hodinou baletu/tréningom a je vlastne na tebe koľko času venuješ zahrievacím cvičeniam, pred začatím tréningu. Každý má inú telesnú konštrukciu. Niekto potrebuje menej, iní viac, strečingu, práce s nohami… Naša hodina končí okolo 10:40 ale väčšinou aj tak pokračujeme tým, že robíme ešte výskoky, otočky… Skúška začína o 11:00 a končí o 14:00. Medzitým sú krátke asi 5 minútové prestávky, alebo tiež podľa toho čo všetko máš ešte naskúšať a ako je to náročné. Podľa toho máš dlhšie prestávky, alebo vôbec žiadne. Naša obedná prestávka začína od 14:00 – 15:00. Ak si ale myslíš, že po skončení skúšky sa dokážeš v pokoji najesť alebo si odpočinúť v nejakej kaviarni alebo inde, si na omyle. Po skončení skúšky si musíš dať dole balerínky, ísť sa prezliecť, dať si sprchu, pripraviť sa na ďalšiu skúšku o 15, dať znova balerínky a znova sa rozcvičovať. Po tejto obednej pauze máme znova skúšku od 15:00- 18:00. Takže domov sa dostanem okolo 19:30.  To je moja denná rutina. V deň predstavenia máme tréning ako obvykle od 9:30 a skúšku o 11:00 do 13:00, potom máme pauzu a potom je znova na tebe kedy si dáš rozcvičku ale dôležité je byť v divadle hodinu pred prestavením. Predstavenie väčšinou začína o 19:00 a trvá do 22:00. Potom kým sa prezlečiem a dám si dole make-up tak prídem domov okolo 23:00.

Do you have any favorite preformance you would like to be part of?

Máš nejaké obľúbené predstavenie ktorého súčasťou by si chcela byť?

No, I have no special preferences. Our repertory is fine.

Nie, nemám žiadne špeciálne požiadavky v tomto smere. Náš repertoár mi stačí.

isa_ichikawa4

Do you have any role-model, or are there any people that inspire you as dancer?

Máš nejaký vzor, alebo sú ľudia čo ťa ako tanečníčku inšpirujú?

Puuh, I don’t have any ballet idols. I just found my own way to live the life of a dancer. There was none who I adored that much or idolized. Maybe I’m just not such a ballet freak.

Pfúú. Nemám žiadne baletné vzory. Našla som si svoju vlastnú cestu ako byť tanečníčkou. Nikdy som nikoho neobdivovala, alebo mala tak rada, že by sa stal mojim idolom. Vyzerá to tak, že asi nie som až tak posadnutá baletom, ako by sa mohlo zdať.

When you start with new production what does it mean for you? How many months do you prepare for your part and what is the biggest obstacle on the way to good preformance?

Keď sa začne pripravovať nová produkcia čo to pre teba znamená? Koľko mesiacov sa musíš pripravovať na svoju úloha a čo je najväčšou prekážkou na ceste k dokonalému predstaveniu?

Usually if there is a premiere we start rehearsing 2-3 months before. If it’s a world premiere we need to start even sooner. That’s the start of the progress in learning the movements/steps from choreographer and assistants. We start rehearsing in the studio. At least around 3 weeks before the premiere we start putting everything and everyone together, connect all parts and dances, clean and run the whole ballet few times before we are ready to start trying on stage. We also need to rehearse with the orchestra, do stage rehearsals without and with makeup, lights and costumes. I would say the most stressful and hard time is one or two weeks before the premiere. Everyone is tired from rehearsing a lot before the premiere, meanwhile we still have the normal rehearsals and performances for other shows and the choreographer is stressed the closer it gets to the big day.

Väčšinou sa nové predstavenie začne skúšať 2-3 mesiace pred premiérou. Ak je to svetová premiéra, musíme začať ešte skôr. Na začiatku sa musíš naučiť všetky základne pohyby a kroky od choreografa a asistentov. Skúšať začíname v štúdiu. Asi 3 týždne pred premiérou začíname dávať všetkých a všetko dokopy, spájame všetky časti a tance, vychytávame chyby a prechádzame si celý balet niekoľkokrát za sebou, kým sme pripravení začať skúšať na javisku. Takisto potrebujeme skúšať s orchestrom, robiť javiskové skúšky bez, a aj s kostýmami a make-upom. Povedala by som, že najstresujúcejšie obdobie skúšok začína 2 týždne pred premiérou. Každý je už unavený zo skúšania, pričom stále máme normálne skúšky a vystúpenia k produkciám v našom repertoári, a samozrejme aj choreograf je vystresovanejší čím bližšie je deň premiéry.

isa_ichikawa1

And my last question. In which productions we can see you during the upcoming season?

A moja posledná otázka je, že kde ťa môžeme najbližšie vidieť? Na akých predstaveniach?

I’m dancing in every ballet performance and I’m in some operas and operettas as well. This season we start with Popolvar, we have this season Nijinsky, Swan Lake, Sleeping Beauty, Nutcracker, Slovak dances, Angelika, Laban-BESS, Corsaire, Z rozprávky do rozprávky and there are going to be two premieres: Giselle and Romeo and Juliet. I hope you will visit me soon in SND in old and new theater.

Tancujem v každom baletnom predstavení a tiež účinkujem v niektorých operách a operetách. Túto sezónu začíname s Popolvárom, ďalej od Nižinského hráme Labutie jazero, Šípkovú Ruženku, Lúskačika, potom tancujem v Slovenských tancoch, Angelike, Laban-Bess, Korzárovi, Z rozprávky do rozprávky a rovnako budeme mať 2 nové premiéry Giselle a Rómeo a Júlia. Dúfam, že ma čoskoro navštívite v SND či už v novom, alebo starom divadle.

Thank you very much for interview.

Ďakujem veľmi pekne za interview.

O autorovi

Pavel Chodúr

Pavel Chodúr

Študoval na VŠMU odbor Umelecká kritika a audiovizuálne štúdia. Tu sa začal venovať písaniu scenárov. Je podpísaný pod prvú slovenskú adaptáciu komiksu v réžií Romana Gregoričku Orfeova pieseň. Venuje sa kreatívnemu písaniu, réžií svojich vlastných diel, herectvu. Rád cestuje a píše o svojich cestách denníky. Niekoľko rokov fungoval v amatérskom divadle ako scenárista a herec a v súčasnosti pracuje pre castingovú agentúru Cine-jessy tiež na pozícií kreativca. Inak vo voľnom čase číta, píše, pozerá, počúva a keď mu zostane chvíľa voľného času ide sa prejsť.